Tuesday, October 11, 2011

SUB-SUB DALAM PSIKOLINGUISTIK


a. Psikolinguistik teoritis.
Sub disiplin ini membahas teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa.
b. Psikolinguistik perkembangan.
Sub disiplin ini berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, baik pemerolehan pertama (B1) maupun pemerolehan bahasa kedua (B2). Sub disiplin ini mengkaji proses pemerolehan ponologi, proses pemerolehan simantik, dan proses pemerolehan sintaksis secara berjenjang, bertahap dan terpadu. 

c. Psikolinguistik sosial.
            Sub disiplin ini berkenaan dengan aspek-aspek sosial bahasa.

d. Psikolinguistik pendidikan.
Sub disiplin ini mengkaji aspek-aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan formal disekolah.

e.  Psikolinguistik-neorologi (neoropsikolinguistik)
     Sub disiplin ini mengkaji hubungan antara bahasa, berbahasa dan otak manusia.

f.   Psikolinguistik eksperimen.
 Sub disiplin ini meliputi dan melakukan eksperimen dalam semua kegiatan bahasa dan berbahasa pada satu pihak dan perilaku berbahasa dan akibat berbahasa pada pihak lain.

g. Psikolinguistik terapan.
Sub disiplin ini berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan enam sub disiplin psikolinguistik di atas kedalam bidang-bidang tertentu yang memerlukannya. 

Sub disiplin psikolinguistik yang sangat diperlukan bantuannya dalam pengajaran bahasa adalah psiokolinguistik pendidikan umpamanya peranan bahasa dalam pengajaran membaca, pengajaran kemayoran berbahasa, dan kemampuan pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan berbahasa dalam memperbaiki kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan.

0 comments:

Post a Comment